Regulamin

uczestnictwa w konferencjach, warsztatach i  innych formach  szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez DOS-ELTea s.c.

 1. Poniższy regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach,   warsztatach i wszelkich innych formach szkoleń dla nauczycieli, organizowanych przez DOS-ELTea s.c. jako ich Organizatora. 
 2. Rejestracja na wymienione w pkt. 1 rodzaje szkoleń odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie rejestracji dostępnym on-line na stronie głównej Organizatora, o nazwie www.e-dos.org. 
 3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w systemie rejestracji on-line Organizatora wymienionego w pkt. 2 jest możliwe tylko, jeśli Zgłaszający (się) oznaczy odpowiednie pole, potwierdzające, że zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu. 
 4. Zgłaszający (się) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Organizator zastrzega jednak, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia dokonanie rejestracji na szkolenia organizowane przez DOS-ELTea s.c.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych w procesie rejestracji na szkolenie. 
 6. Organizator jest administratorem danych osobowych i jako taki zapewnia, że przetwarza dane osobowe Zgłaszającego (się) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i z zachowaniem przez Zgłaszającego (się) wszelkich praw do ich uzupełnienia czy innych modyfikacji zgodnie ze stosownym przepisami i zasadami.  
 7. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona; limit miejsc podany jest w serwisie rejestracyjnym Organizatora wymienionym w pkt.2. 
 8. Zamknięcie listy uczestników szkolenia następuje 3 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia. Organizator dopuszcza możliwość zarejestrowania uczestnika po tym terminie, pod warunkiem, że miejsca są jeszcze dostępne oraz że uczestnik taki dostarczy w dniu szkolenia potwierdzenie dokonania opłaty za udział w szkoleniu. 
 9. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest:
  1. dokonanie rejestracji w sposób opisany w pkt. 2, 3, 4 i 5;
  2. dokonanie opłaty za udział w konferencji zgodnie z cennikiem podanym przez Organizatora na stronie www.e-dos.org w terminie do 7 dni roboczych od dokonania rejestracji.
 10. Ceny usługi, uczestnictwa w konferencji lub warsztatach są cenami brutto w złotych polskich.  
 11. Organizator jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT. 
 12. Wszystkie ceny obowiązują w dniu złożenia zamówienia przez zgłaszającego. 
 13. Organizator przesyła Zgłaszającemu (się) potwierdzenie dokonania rejestracji w formie wiadomości e-mail, wraz z danymi do przelewu opłaty za udział, na adres e-mail podany podczas rejestracji. Potwierdzenie dokonania rejestracji przez Organizatora niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu przez Zgłaszającego (się). 
 14. Zgłaszający (się) dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w wiadomości e-mail, potwierdzającej rejestrację na szkolenie, wymienionej w pkt.9, w terminie do 7 dni roboczych od dokonania rejestracji. 
 15. Na indywidulany wniosek Zgłaszającego (się) istnieje możliwość ustalenia – drogą mailową bądź telefoniczną – innego terminu przelewu opłaty za udział w szkoleniu niż termin wskazany w wiadomości e-mail, potwierdzającej rejestrację na szkolenie.  
 16. Faktura za udział w szkoleniu wystawiana jest w formacie elektronicznym (plik PDF)  lub papierowym na indywidualny wniosek Zgłaszającego (się) podczas rejestracji. Zgłoszenie takiego wniosku jest równoznaczne z koniecznością podania przez Zgłaszającego (się) stosownych danych płatnika poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym wymienionym w pkt.2 powyżej.  
 17. W przypadku jeśli płatność za udział nie została dokonana w terminie wskazany w wiadomości email, potwierdzającej rejestrację na szkolenie, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty gotówką na miejscu w dniu szkolenia lub do okazania dowodu wpłaty lub, w przypadku jego braku, do złożenia pisemnego zobowiązania zapłaty po szkoleniu w terminie do 3 dni roboczych. 
 18. Organizator zastrzega, że niedokonanie opłaty za udział w szkoleniu w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, potwierdzającej rejestrację na szkolenie  nie jest równoznaczne z rezygnacją i pociąga za sobą obciążenie Zgłaszającego (się) pełną opłatą za udział w szkoleniu, z zastrzeżeniem pkt. 20-21 poniżej.  
 19. Rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie po jej zgłoszeniu drogą mailową na adres biuro@e-dos.org lub w formie listu (decyduje data stempla pocztowego) skierowanego na adres Organizatora: DOS-ELTea s.c., ul. Grochowska 341/120, 03-822 Warszawa.  
 20. Zgłaszający (się) ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania rejestracji, zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).  
 21. Jeśli Zgłaszający (się) zrezygnuje z udziału do 3 dni roboczych przed terminem szkolenia, Organizator zwraca 50% kosztów udziału w Konferencji.  
 22. Jeśli Zgłaszający (się) zrezygnuje z udziału później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, opłata za udział nie podlega zwrotowi.  
 23. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i/lub noclegu uczestnika szkolenia. 
 24. Jeśli Zgłaszający (się)  nie może uczestniczyć w szkoleniu, ma prawo na swoje miejsce wyznaczyć inną osobę, pod warunkiem pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia Organizatora o takim zamiarze przed rozpoczęciem szkolenia.  
 25. Adres, pod  którym odbywać się będzie szkolenie, zostanie opublikowany na stronie głównej Organizatora www.e-dos.org nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia.   
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn odeń niezależnych (w tym wypadki losowe, choroba trenera, niesprzyjające warunki pogodowe itp.). W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania wszystkich zarejestrowanych, poprzez publikację informacji na stronie www.e-dos.org oraz drogą mailową bądź telefoniczną (odpowiednio do rodzaju danych, jakie na potrzeby procesu rejestracji Zgłaszający (się) udostępnił Organizatorowi). Wszystkim zarejestrowanym przysługuje w takim przypadku pełny zwrot opłaty rejestracyjnej przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych. 
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, pod warunkiem, że zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej nie później niż 14 dni kalendarzowych przed pierwotnym terminem szkolenia. W szczególności Organizator zobowiązuje się do opublikowana informacji o zmianie terminu na stronie www.e-dos.org oraz do poinformowania o tej zmianie drogą mailową bądź telefoniczną (odpowiednio do rodzaju danych, jakie na potrzeby procesu rejestracji Zgłaszający udostępnił Organizatorowi) wszystkie zarejestrowane osoby. 
 28. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający (się) ma prawo do rezygnacji z udziału, zachowując pełne prawo zwrotu opłaty za udział, o ile rezygnacja nastąpi drogą mailową bądź listownie do 7 dni kalendarzowych przed nowym terminem szkolenia (w przypadku listu wysłanego drogą tradycyjną obowiązuje data stempla pocztowego). Organizator zobowiązuje się do  zwrotu pełnej wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rezygnacji z powodu zmiany terminu szkolenia.  
 29. Wszelkie materiały szkoleniowe prezentowane i udostępniane uczestnikom w trakcie szkolenia stanowią własność intelektualną ich twórców. Jako takie mogą być rozpowszechniane, udostępniane, czy modyfikowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. 
 30. Wszelkie uwagi lub reklamacje dotyczące organizacji szkoleń Organizatora należy kierować na adres biuro@e-dos.org lub pocztą na adres: DOS-ELTea s.c., ul. Grochowska 341/120, 03-822 Warszawa. 
 31. Organizator zobowiązuje się do zapoznania się z uwagami lub reklamacjami niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania, i do ustosunkowania się do nich na adres podany w korespondencji od Zgłaszającego (się).  
 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 33. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.   
 34. Organizator upubliczni informację  o każdej zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.edos.org nie później niż 14 dni przed jej wejściem w życie, przy czym do szkoleń, na które rejestracja rozpoczęła się przed dniem ogłoszenia zmian, Organizator stosuje dotychczasowe postanowienia Regulaminu.  
 35. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.